INLOGGEN
Registreer

Privacy Verklaring

Wel Jong Niet Hetero vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over welke gegevens wij verzamelen via de sociale netwerksite www.min19.be.

Indien je meer informatie wilt over de gegevens die wij verzamelen binnen de rest van onze werking,  verwijzen we je graag door naar onze algemene privacyverklaring op www.weljongniethetero.be/privacy


Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wel jong Niet Hetero vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Wel Jong Niet Hetero vzw
Kammerstraat 22
9000 Gent

België

info@weljongniethetero.be
T 09 335 41 87

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens via www.min19.be?

Je persoonsgegevens die je achterlaat op www.min19.be  worden door Wel Jong Niet Hetero vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • De leeftijd van geregistreerde gebruikers te controleren om te kunnen garanderen dat enkel 13 tot 19 jarigen toegang hebben tot www.min19.be (gerechtvaardigd belang)
 • Sociale interacties tussen geregistreerde gebruikers op de website Min19.be mogelijk te maken (ondubbelzinnige toestemming)
 • Gebruikers op de hoogte te houden van activiteit op de website  Min19.be via emailnotificaties (ondubbelzinnige toestemming)
 • Evalueren en verbeteren van de website Min19.be (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven ten einde de gebruikers op de hoogte te houden van updates  (ondubbelzinnige toestemming)

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: e-mailadres en geboortedatum
 • Afhankelijk van de gekozen registratiemethode: je rijksregisternummer (hieruit lezen we enkel je geboortedatum af) of een foto van jezelf met je identiteitskaart
 • Gegevens over je registratie: datum en tijdstip van registratie, datum en tijdstip van de laatste keer dat je inlogde


Min19.be is een sociaal netwerk en profielensite voor jongeren van 13 tot 19 jaar. Hierbij vindt er interactie tussen gebruikers plaats. Jij kan aanvullend er zelf voor kiezen om meer persoonsgegevens met andere gebruikers te delen op je profiel op
www.min19.be.  Dit is echter geen verplichting en het niet delen van aanvullende persoonsgegevens verhindert de werking van de site niet. Indien je er wel voor kiest aanvullende persoonsgegevens met andere gebruikers te delen, behoud je steeds zelf de controle om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het kan gaan om volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke kenmerken: gender, hobby’s, profielfoto, telefoonnummer, ...
 • Je locatie (woonplaats)
 • Je activiteit op de website: berichten die je post in het forum, je aanwezig zetten op activiteiten, ...


Tot slot slaan de servers van
www.min19.be gegevens op die jouw browser verstuurt telkens als je de website Min19.be raadpleegt. Deze logbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: datum en tijdstip van bezoek, je  IP-adres, het type browser dat je gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website www.min19.be vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website www.min19.be. Meer informatie vind je ook in onze cookieverklaring.

 

Wel Jong Niet Hetero vzw gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, maar enkel indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van webhosting en beveiliging
 • de ontwikkeling van (nieuwe) features op min19.be
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang de geregistreerde account actief blijft. Wanneer een gebruiker de leeftijd van 19 jaar bereikt wordt de account en alle bijbehorende gegevens automatisch verwijderd. Daarnaast heeft elke gebruiker uiteraard op elk moment het recht om hun account en bijhorende gegevens te laten verwijderen.

Een uitzondering op deze bewaartermijn is je rijksregisternummer of foto van jezelf en je identiteitskaart, welke wij bij registratie verzamelen om de leeftijd te kunnen controleren. Deze worden altijd meteen na de controle volledig verwijderd. 

 • Wanneer je je via de e-ID registratiemethode registreert, wordt automatisch je rijksregisternummer uitgelezen van je kaart om je geboortedatum te kunnen bepalen. Enkel deze geboortedatum wordt opgeslagen in het profiel van de gebruiker.
 • Wanneer je je via de foto-registratie methode registreert, komt jouw foto van de foto-opdracht toe in een aparte mailbox waar enkel een staflid van Wel Jong Niet Hetero aankan. Dit staflid is gebonden aan beroepsgeheim. De foto wordt enkel gebruikt om je geboortedatum te controleren. Na controle wordt de foto meteen en volledig verwijderd van onze server. De foto wordt dus nooit langer dan 2 werkdagen bewaard. 


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

 • Alle personen die namens Wel Jong Niet Hetero vzw van je gegevens kennis kunnen nemen op www.min19.be, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Alle geregistreerde gebruikers die op jouw profiel kunnen kijken, zijn akkoord gegaan met de gebruiksvoorwaarden.
 • Toegang tot de profielen kan enkel worden verkregen door geregistreerde gebruikers. Alle gebruikers die zich registreren worden gecontroleerd op leeftijd en zijn tussen de 13 en 19 jaar
 • Het besloten deel van www.min19.be waarvoor registratie is vereist, wordt niet geïndexeerd door zoekmachines
 • www.min19.be maakt gebruik van een beveiligde verbinding (https)
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We nemen beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We houden ons aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden en evalueren frequent of we op dit gebied bij de tijd zijn.


Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die Wel Jong Niet Hetero vzw verzamelt en verwerkt via Min19.be, worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen. Wel Jong Niet Hetero vzw doet hiervoor dus geen beroep op derden.

Hiernaast maakt Min19.be wel gebruik van cookies, die op zich ook persoonsgegevens kunnen bevatten. Meer informatie daarover vind je in de cookieverklaring.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Als betrokkene bij Wel Jong Niet Hetero vzw kan je volgende rechten uitoefenen en hiertoe een verzoek indienen:

 • het recht op informatie
 • het recht op toegang, inzage en kopie
 • het recht op aanpassing van onjuiste of onvolledige gegevens
 • het recht van bezwaar
 • het recht om vergeten te worden (je gegevens laten verwijderen)
 • het recht op de beperking van de verwerking tot welbepaalde doeleinden
 • het recht van intrekking van toestemming
 • het recht op overdraagbaarheid aan een andere verantwoordelijkheid
 • het recht van weigering
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering

Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen vragen je te legitimeren voor we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit in België op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Wel Jong Niet Hetero vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op www.min19.be. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email (zie contactgegevens bovenaan) als je deze wilt raadplegen.